Koszyk
Produkt Ilość Wartość
Wartość: PLN 0,00
Przejdź do koszyka
PL

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.brevis.com.pl prowadzonego przez: BREVIS PLUS KRZYSZTOF DZIEŻA z siedzibą Cholerzyn, nr 456, 32-060 Liszki: NIP: 6770072180 REGON: 350460443

§ 1. DEFINICJE

1.Użyte na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca Krzysztof Dzieża BREVIS z siedzibą Cholerzyn, nr 456, 32-060 Liszki, adres poczty elektronicznej: info@brevis.com.pl tel:+ 48 12 425 31 64. 
 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.brevis.com,.pl
 3. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
 5. Konsument - kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – przydzielony danemu Klientowi indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient może korzystać ze sklepu internetowego, w tym składać zamówienie i zawierać umowę sprzedaży
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów Kupującym.
 2. Przedmiotowy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców z zastrzeżeniem wyjątków w nim określonych.
 3. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie praw Konsumentów, jakie przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego też w przypadku ewentualnej  sprzeczności zachodzącej między jego zapisami a w/w , pierwszeństwo mają w/w przepisy.
 4. Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w tym w szczególności reklamy, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Ceny produktów podane do wiadomości korzystających ze sklepu internetowego klientów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, o których Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego dla systemu teleinformatycznego z którego Korzysta Klient są następujące: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików Cookies.
 2. Sprzedawca zapewnia poprawne wyświetlanie się i funkcjonowanie www dla następujących przeglądarek oraz ich wersji: IE 11 + nowsze wersje, Edge 16 + nowsze wersje, Firefox 57 + nowsze wersje, Chrome 63 + nowsze wersje, Safari 11 + nowsze wersje, Opera 49 + nowsze wersje, iOS Safari 11 + nowsze wersje, Android Browser 62 + nowsze wersje, Chrome for Android 62 + nowsze wersje. Do poprawnego działania strony WWW konieczny jest system operacyjny, wspierany i aktualizowany przez producenta.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientom za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie świadczonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. W sklepie internetowym  dostępne są usługi elektroniczne:
 1. Formularz rejestracji – korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych klienta, oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których  utworzone zostaje indywidualne konto klienta sklepu. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu klientowi rejestracji za pomocą formularza zawierana jest na czas określony i ulega zakończeniu odpowiednio z chwilą dokonania  rejestracji w sklepie internetowym.
 2. Konto, z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania ze sklepu internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez klienta żądania usunięcia konta.
 3. Newsletter, jako usługa umożliwiająca otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Korzystanie z usługi wymaga podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenia zgody poprzez  aktywację odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera.
 1. Korzystanie z usług elektronicznych udostępnianych Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, o których klient informowany jest każdorazowo na stronach internetowych sklepu przeznaczonych dla udostępniania tych usług.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Zasady administrowania danymi osobowymi w ramach Usług elektronicznych świadczonych prze Sprzedawcę określa polityka prywatności.
 4. Wszelkie uwagi, wnioski oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych należy zgłaszać na adres mailoy zamawiam@brevis.com.pl bądź pisemnie na adres Sprzedawcy podany na wstępie niniejszego regulaminu.

§ 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
  Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym regulaminie zamówienia można składać korzystając z uprzednio założonego konta po zalogowaniu oraz bez rejestracji podając wymagane przez Sprzedawcę dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy korzystając ze strony sklepu dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Po wybraniu produktów dostępnych w sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Po podjęciu decyzji o zakupie, wprowadzeniu wszelkich danych wymaganych przez Sprzedającego, Klient jest proszony o potwierdzenie chęci złożenia zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego).
 3. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty sprzedającemu ceny łącznej zamówionych Towarów wraz z ceną za dostawę przez Sprzedającego.
 4. Po poprawnym zakończeniu procesu składania zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa Sprzedawca potwierdza jego przyjęcie, a następnie przystępuje do jego realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności: Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, Przelew bankowy oraz Płatność za pobraniem.
 2. Sprzedawca umożliwia klientom następujące formy dostarczenia towarów: Kurier DPD lub Odbiór osobisty.
 3. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 4. Standardowy czas dostawy zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
 5. Koszty dostawy na terenie Polski, są wskazywane w momencie składania Zamówienia

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail sklep@brevis.com.pl, pocztą bądź dostarczyć osobiście do siedziby sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do oświadczenia Klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Zwrot kosztów następuje na wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu rachunek bankowy. 
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 7. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Informujemy, że na produkcie nie mogą być widoczne żadne ślady użytkowania. Uszkodzony, niekompletny lub pobrudzony Towar nie podlega zwrotowi ani wymianie i zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
 8. Zabezpieczony Towar należy odesłać na adres:

  Brevis Plus
  Cholerzyn 456
  32-060 Liszki
  tel.: 48 12 425 31 64

§ 8 REKLAMACJE

 1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji .
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji, a klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru lub w inny sposób udokumentować jego zakup.
 3. Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: zamawiam@brevis.com.pl.
 4.  Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację konsumenta niezwłoczne jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli kupujący będący konsumentem skonkretyzował uprawnienie z tytułu rękojmi, z jakiego korzysta, a więc złożył oświadczenie o obniżeniu ceny bądź też zażądał od sprzedawcy wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub jej naprawy sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 6. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumentowi przysługuje w szczególności prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 7. Sprzedawca, w wykonaniu obowiązku nałożonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), udostępnia informację o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). Pod adresem:  ec.europa.eu/odr, znajdują się  informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów. Pod adresem tym Konsument może skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. W przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać
  z alternatywnych metod jej rozwiązywania.

§ 9 POSTANOWIENIA NIE DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny
  i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca
  w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie
  i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno
  w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści
  w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do sklepu oraz jego wszystkich elementów przysługują Sprzedawcy lub osobom trzecim. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim Wydawca udostępnia na stronach sklepu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów. Możliwe jest korzystanie ze sklepu oraz jego treści wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
  W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Sklepu lub jego części oraz treści w nim zamieszczonych za wyjątkiem przypadków wskazanych
  w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 3. Wszelkie wątpliwości wynikające co do treści Regulaminu należy interpretować
  w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę /Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż14 dni od opublikowania na stronie internetowej sklepu. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani o zmianach poprzez przesłanie im wiadomości zawierającej odnośnik do zmienionego regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Jeżeli Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji jest jednoznaczny z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w sklepie.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu. Przy dokonywaniu rejestracji w sklepie wymagane jest potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego treści.