Koszyk
Produkt Ilość Wartość
Wartość: PLN 0,00
Przejdź do koszyka
PL

Polityka prywatności

 

Ochrona danych osobowych stanowi dla www.brevis.com.pl najwyższy priorytet. Poniżej zawarte są informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi oraz stosowania plików cookies.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca tj. Marek Ćwikilewicz BREVIS, ul. Jadwigi
  Majówny 43C, 30-298 Kraków, NIP: 6761026708 REGON: 350884433, zwany dalej na potrzeby niniejszej polityki „Administratorem”.
 2. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy użyte w niniejszej Polityce i rozpoczynające się z dużej litery (np. Administrator, Sprzedawca, Klient, Sklep) należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w regulaminie sklepu dostępnego pod adresem: www.brevis.com.pl.
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 6. Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej Sklepu bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego.

 

§2 CEL, ZAKRES  I PODSTAWA ZBIERANIA DANYCH

 

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
 1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą i Klientem polegającego na świadczeniu Usług poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów lub Usług oraz ich dostarczenia do Klienta;
 2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
 3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi uzgodnionemu z Klientem. Przewoźnicy posiadają własne nie mniej restrykcyjne zasady ochrony danych osobowych.
 4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa ust. 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, dokonania płatności lub wykonania umowy o świadczenie Usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego. Zakres wymaganych danych wskazany jest każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda lub konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną bądź podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 8. Podane przez Klientów dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.

 

§3 DANE EKSPLOATACYJNE

 

 1. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług (dane eksploatacyjne):
 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 3. Informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 4. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwis i nie są ujawniane osobom trzecim.

 

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH

ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 1. Klient ma prawo dostępu do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; To z jakich praw może Klient skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzane są jego dane oraz celu ich przetwarzania
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: info@brevis.com.pl albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy (w tym reklamacyjny) oraz okres wymagany obowiązkami prawnymi w tym 5 lat od dnia wystawienia ostatniej faktury/rachunku zgodnie z ustawą o rachunkowości, a przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie).

 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją a zawsze bierze w nich udział pracownik Sprzedawcy. Należy jednak mieć na uwadze, że Partnerzy współpracujący z administratorem, których wskazuje się w § 5 niniejszej polityki mogą przetwarzać dane zebrane za pośrednictwem Sklepu w celu skierowania reklamy opartej na zainteresowaniach Klientów. Dane jakie mogą być przekazywane to w szczególności: Adres IP (Internet Protocol), dane geolokalizacyjne pochodzące z adresu IP Klienta, identyfikator reklamy mobilnej (MAID) (który pozwala programistom aplikacji mobilnych określić, kto korzysta z ich aplikacji mobilnych), identyfikator aplikacji mobilnej, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i godzinę  w której klient odwiedził witrynę ze sklepem, zachowanie w witrynie takie jak czas jej przeglądania przez klienta oraz przejawiane przez niego zainteresowania, odnośny adres URL i sposoby wyszukiwania w sieci, których klient używa do lokalizowania i odwiedzania witryny sklepu, informacje na temat korzystania przez klienta z narzędzi (np. do wyszukiwania określonych treści w witrynie)  oferowanych przez Partnerów Sprzedawcy, które mogą być udostępniane w witrynie sklepu. Dane te pozwalają na stworzenie profilów marketingowych odbiorców reklam oraz analizę funkcjonalności strony w celu dostosowania jej do preferencji klientów.
 9. Dane określone w ust 8 zbierane są za pośrednictwem plików cookies. Informacje na temat stosowania plików cookies, a także na temat możliwości zarządzania plikami cookies, w tym blokowania ich wykorzystania znajdują się w § 5 niniejszej polityki.

 

§5 WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

 

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzin Portalu. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie komputera użytkownika. Pliki te w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika sieci. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Użytkownika i nie zawierają wirusów.
 2. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Administrator może wykorzystywać Cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej, realizacji procesów niezbędnych dla jej pełnej funkcjonalności, uwierzytelniania klienta w serwisie i zapewnienia ciągłości sesji klienta w serwisie, zapamiętania lokalizacji klienta, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a także w celu świadczenia usług reklamowych.
 4. Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne, w szczególności: w zakresie stosowania narzędzi analitycznych, świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji grup klientów, którzy podzielają określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im lepiej dobranych reklam, oraz w celu umożliwienia dokonania Klientowi płatności w związku z zawartą za pośrednictwem witryny internetowej umową.
 5. Administrator wykorzystuje następujące cookies Zewnętrzne:
 1. Wykorzystując technologie Google, w tym Gogle Analitycs w celu dokonania analizy ruchu na witrynie sklepu i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) Więcej na temat: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=pl. Dane generowane przez Google Analytics mogą być połączone przez klienta Google Analytics za pomocą technologii Google, z plikami cookies innych firm związanymi z wizytami w innych witrynach.
 2. W celu umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za świadczone Usługi za pośrednictwem serwisu  Przelewy24  (administrator cookies zewnętrznego: PayPro oraz DialCom24 w Poznaniu).Więcej na ten temat tutaj: https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci
 3. W celu polubienia strony Administratora lub bezpośredniego przejścia do profilu Administratora w serwisach społecznościowych:
 1. Facebook za pomocą̨ serwisu Facebook Connect niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku i czy jesteś zalogowany( do Facebooka. Administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). Więcej na ten temat tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies
 2. YouTube niezależnie od tego, czy masz konto na YouTube i czy jesteś zalogowany(a). Administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA. Więcej na ten temat tutaj:   https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl
 1. Jeżeli  Klienci, jako użytkownicy witryny sklepu nie życzą sobie wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
 1. Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.
 2. Poprzez odwiedzenie wskazanych w ust. 5 witryn w celu rezygnacji z wykorzystania zewnętrznych plików cookies w tym plików cookie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach (jeśli dostawca takiej witryny lub sieć reklamowa dają taką możliwość).
 3. Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania  plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu/ lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/ .
 4. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane, z wykorzystaniem metod określonych w niniejszym paragrafie istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Strona internetowa sklepu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko witryny sklepu Administratora.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.